Jarenlange ervaring in het beheer van VVE’s opgedaan bij verschillende partijen

Secretarieel beheer

Secretarieel beheer en bestuursondersteuning

Het tijdig organiseren, bijwonen en notuleren van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Vereniging, welke vergaderingen op een doordeweekse avond dan wel in overleg met betrokken partijen overdag kunnen worden gehouden. In geval van ‘no show’ door afwezigheid van de benodigde stemmen worden gemaakte kosten apart in rekening gebracht. Indien gewenst kan de vergadering worden voorgezeten door de beheerder.

Het in samenspraak met het Bestuur opstellen van de agenda, de uitnodiging en alle overige vergaderstukken. Deze stukken worden uiterlijk vijftien dagen vóór de vergaderdatum – de dag van oproeping en van vergadering daartoe niet meegerekend – toegezonden aan de appartementseigenaren.

Het verzorgen van de interne en externe correspondentie van De Vereniging, tenzij het Bestuur aangeeft dat correspondentie betreffende een bepaald onderwerp dient te worden gevoerd door het Bestuur dan wel door de respectievelijke appartementseigenaren zelf. De kosten van correspondentie worden apart in rekening gebracht.

Het uitvoeren c.q. doen uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten.

Het bijhouden van de ledenadministratie, het tijdig verwerken van eventuele mutaties in het ledenbestand en het informeren van verenigingsaangelegenheden aan het Bestuur.

Het verzorgen van de archivering van alle stukken van De Vereniging met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Het uitvoeren van werkzaamheden verband houdend met de eigendomsoverdracht van appartementsrechten, waaronder het informeren van de notaris over alle relevante feiten, zoals de hoogte van de periodieke bijdragen, de hoogte van het reservefonds, te verrekenen achterstanden en dergelijke. Voorts het doen toekomen aan de nieuwe eigenaar van de door het Bestuur vastgestelde informatie (welkomstbrief). De kosten voor de overdracht van appartementsrechten worden door De Beheerder doorberekend aan de kopende partij. De hoogte van de vergoeding kan jaarlijks worden bijgesteld. De verrekening zal via de notaris plaatsvinden.

Volg ons op social media

VVE Commitment