Jarenlange ervaring in het beheer van VVE’s opgedaan bij verschillende partijen

Financieel beheer

All-in  €150 per jaar per huishouden

Het vervaardigen van de conceptbegroting van de kosten (lasten) en de opbrengsten (baten) van De Vereniging voor het komende boekjaar en het berekenen van de daaruit voortvloeiende door de appartementseigenaren verschuldigde bedragen, een en ander uiterlijk twee maanden voor aanvang van het betreffende boekjaar.

Het in opdracht van het Bestuur, een bank- of postbankrekening en spaarrekening (voor storting van reserveringsgelden) openen ten name van De Vereniging als mede in overleg met het Bestuur de noodzakelijke tekenbevoegdheden regelen en vastleggen.

Het betalen van gemeenschappelijke kosten (lasten) die voor rekening van De Vereniging komen ten laste van de in sub b genoemde bank- of postbankrekening een en ander met in acht name van de vastgelegde tekenbevoegdheden, alsmede het verwerken van de nota’s dienaangaande.

Het administreren en incasseren van de door de appartementseigenaren verschuldigde bijdragen aan De Vereniging door middel van automatische incasso. Onder het incasseren van de door de appartementseigenaren verschuldigde bedragen wordt tevens verstaan het innen van de contractuele- dan wel wettelijke vertragingsrente en het innen van de overige kosten die een appartementseigenaar aan De Vereniging is verschuldigd indien hij in zijn betalingsverplichting tekortschiet.

Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de door de appartementseigenaren verschuldigde bedragen aan De Vereniging en indien noodzakelijk het overgaan tot incassomaatregelen tegen wanbetalers. De door De Beheerder of een derde partij gemaakte incassokosten zullen bij de wanbetaler in rekening worden gebracht.

Het opstellen van de jaarstukken van De Vereniging. De jaarstukken bestaan in elk geval uit een balans, een exploitatieoverzicht en een voorstel voor het verrekenen van het exploitatiesaldo.

Het bespreken van de jaarstukken met een uit De Vereniging gekozen Kascommissie.

De zorg voor het, na overleg met en goedkeuring van het Bestuur, voldoende verzekerd houden van de eigendommen van De Vereniging conform de verplichtingen omschreven in de akte van splitsing.

Bemiddeling, uitbesteding, toezicht en controle op de administratieve uitvoering van schadeaangelegenheden, die onder de dekking van de door De Vereniging gesloten verzekeringspolis(sen) vallen. Voor het afwikkelen van aanzienlijke schades, die een bedrag van € 2500,- incl. BTW te boven gaan en/of schades die buitengewoon tijdrovend zijn, zullen de kosten van voorbereiding en toezicht voor herstel in de akte van taxatie worden opgenomen. Voor zover deze kosten niet te verhalen zijn op de verzekering worden ze in rekening gebracht bij De Vereniging.

Volg ons op social media

VVE Commitment